OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky

 

I. Základní ustanovení
Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Eva Hosnedlová, Plzeňská 225, 322 00 Plzeň, IČ 05280923 jako prodávající a na straně druhé je kupující.

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak. Obsah produktů je chráněn autorským právem a je zakázáno jej dále šířit.

Kupní smlouva
Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email. Smlouva je uzavírána v českém jazyce.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky. Tím nejsou dotčeny případy, kdy kupující bude mít bydliště v jiném státě než České republice a volba práva či prorogace soudu nebudou přípustné.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto VOP jsou k dispozici na portálu prodávajícího a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.
II. Ceny
Všechny ceny jsou smluvní. Na webu hudebnikurzyonline.cz jsou vždy aktuální a platné ceny.
III. Objednávání
Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.
Objednávat je možno prostřednictvím elektronického formuláře na webu hudebnikurzyonline.cz
IV. Platební podmínky
Prodávající akceptuje pouze platbu následujícími způsoby: bankovním převodem nebo platební kartou. Způsob platby si kupující volí sám kliknutím na příslušnou variantu.
V. Dodací podmínky
Elektronickou cestou
VI. Záruční podmínky
Záruční podmínky na zboží se řídí platnými a účinnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad. Podle § 1837 písm. l, zák. č.89/2012 Sb. občanský zákoník nelze uplatnit možnost vrácení zboží do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.
VII. Závěrečná ustanovení
Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.8. 2016. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.